Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Pakningsvedlegg - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Stoff: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Produsent: Merial

PAKNINGSVEDLEGG FOR:

Purevax RCPCh FeLV lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon

1. NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE SAMT PÅ TILVIRKER SOM ER ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE , HVIS DE ER FORSKJELLIGE

Innehaver av markedsføringstillatelse: MERIAL

29, avenue Tony Garnier F-69007 LYON FRANKRIKE

Tilvirker ansvarlig for batchfrigivelse:

MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes

Rue de l’Aviation

F-69800 SAINT-PRIEST

FRANKRIKE

2.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Purevax RCPCh FeLV lyofilisat og væske til injeksjonsvæske, suspensjon.

3.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG HJELPESTOFF(ER)

Per dose à 1 ml:

 

Lyofilisat:

104,9 CCID501

Levende svekket felint rhinotracheittherpesvirus (stamme FHV F2) ......

Inaktivert felint calicivirus (stamme FCV 431 og G1) antigen..................

2,0 ELISA-E

Levende svekket Chlamydophila felis (stamme 905) ..................................

103,0 EID502

Levende svekket felint panleucopenivirus (PLI IV) .................................

103,5 CCID501

Hjelpestoffer:

 

Gentamicin, høyst ...................................................................................................

34 mikrogram

Væske:

107,2 CCID501

FeLV rekombinant canarypoxvirus (vCP97) ...........................................

1 50 % infeksiøs dose i cellekultur

 

2 50 % infeksiøs dose i egg

 

4.

INDIKASJON(ER)

 

Aktiv immunisering av katter fra 8 ukers alder:

-mot felin viral rhinotracheitt for å redusere kliniske symptomer,

-mot calicivirusinfeksjon for å redusere kliniske symptomer,

-mot Chlamydophila felis-infeksjon for å redusere kliniske symptomer,

-mot felin panleukopeni for å forhindre dødelighet og kliniske symptomer,

-mot leukemi for å forhindre vedvarende viremi og kliniske symptomer av tilhørende sykdom.

Begynnende immunitet er påvist 1 uke etter grunnvaksinering mot komponenter av rhinotracheititt og calicivirus, Chlamydophila felis og panleukopeni, og 2 uker etter grunnvaksinasjon mot felin leukemi.

Immunitetens varighet etter siste revaksinering er 3 år for komponentene av rhinotracheitt, calicivirus og panleukopeni, og 1 år for komponentene Chlamydophila felis og felin leukemi.

5.KONTRAINDIKASJONER

Skal ikke brukes til drektige dyr.

Bruk til diegivende dyr er ikke anbefalt.

6.BIVIRKNINGER

Ved vanlig bruk kan forbigående sløvhet og apetittløshet forekomme, inkludert forhøyet kroppstemperatur (varer vanligvis i 1-2 dager). En lokal reaksjon (svak smerte ved berøring, kløe eller begrenset hevelse) som forsvinner i løpet av 1-2 uker kan forekomme.

Unntaksvis kan overfølsomhetsreaksjoner forekomme, noe som kan kreve symptomatisk behandling. I svært sjeldne* tilfeller er det observert hypertermi og letargi, av og til forbundet med halting, en til tre uker etter boostervaksinering hos voksne katter. Reaksjonen var forbigående.

* færre enn 1 av 10 000 dyr får bivirkning(er) i løpet av en behandling, inkludert isolerte rapporter.

Hvis du legger merke til noen bivirkninger eller andre virkninger som ikke er nevnt i dette pakningsvedlegget, bør disse meldes til veterinær.

7.DYREARTER SOM PREPARATET ER BEREGNET TIL (MÅLARTER)

Katt.

8.DOSERING FOR HVER DYREART, TILFØRSELSVEI(ER) OG -MÅTE

Etter rekonstituering av lyofilisat med væske injiseres én dose (1 ml) vaksine subkutant i henhold til følgende skjema:

Grunnvaksinering:

-første injeksjon: fra 8 ukers alder,

-andre injeksjon: 3-4 uker senere.

Når det forventes å foreligge høye nivåer av maternale antistoffer mot rhinotracheitt-, calicivirus-, panleukopeni- eller Chlamydophila-komponenter (f.eks. hos 9–12 uker gamle kattunger født av hunnkatter vaksinert før drektighet og/eller med kjent eller mistenkt tidligere eksponering for relevant(e) patogen(er)), bør primærvaksinering utsettes til 12 ukers alder.

Revaksinering:

-første revaksinering skal for alle komponentene foretas ett år etter grunnvaksineringen,

-påfølgende revaksineringer skal foretas hvert år for klamydia- og felin leukemikomponentene og med inntil tre års mellomrom for rhinotracheitt-, calicivirus- og panleukopenikomponentene.

9.OPPLYSNINGER OM KORREKT BRUK

Brukes umiddelbart etter rekonstituering.

10.TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.SPESIELLE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPPBEVARING

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Oppbevares og transporteres nedkjølt (2°C – 8°C).

Beskyttes mot lys.

Skal ikke fryses.

12.SPESIELLE ADVARSLER

Spesielle forholdsregler for bruk til dyr: Skal kun gis til friske dyr.

Det anbefales å teste for forekomst av FeLV antigener før vaksinasjon. Vaksinasjon av FeLV-positive katter har ingen hensikt.

Spesielle forholdsregler for personen som gir veterinærpreparatet til dyr:

Denne vaksinen bør ikke håndteres av personer med immunsvikt eller som står på immunsuppresiv behandling.

Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Informer legen om at det har skjedd en egeninjeksjon med en levende klamydiavaksine .

Drektighet og diegiving:

Skal ikke brukes til drektige dyr.

Bruk til diegivende dyr er ikke anbefalt.

Interaksjon med andre legemidler og andre former for interaksjon:

Det finnes sikkerhets- og effektdata som viser at denne vaksinen kan gis på samme dag som, men ikke blandet med, Merials adjuvantvaksine mot rabies.

Overdose (symptomer, førstehjelp, antidoter):

Foruten hypertermi som unntaksvis kan vare i 5 dager, har det ikke vært observert andre effekter ved bruk av flere doser enn de som allerede er nevnt i ”Bivirkninger”.

Uforlikeligheter:

Skal ikke blandes med andre veterinærpreparater, unntatt væsken vedlagt for bruk sammen med preparatet.

13. SPESIELLE FORHOLDSREGLER FOR HÅNDTERING AV UBRUKT LEGEMIDDEL, RESTER OG EMBALLASJE

Spør veterinæren hvordan du skal kvitte deg med legemidler som ikke lenger brukes. Disse tiltakene er med på å beskytte miljøet.

14. DATO FOR SIST GODKJENTE PAKNINGSVEDLEGG

Detaljert informasjon om dette preparatet finnes på nettstedet til Det europeiske legemiddelkontor http://www.ema.europa.eu/.

15.YTTERLIGERE INFORMASJON

Vaksinekomponenten mot felin leukemi er et rekombinant canarypoxvirus som uttrykker env- og gag- genene fra FeLV-A. Under feltforhold er kun undergruppe A smittsom, og immunisering med undergruppe A gir fullstendig beskyttelse mot A, B og C. Etter vaksinasjon uttrykker viruset de beskyttende proteinene, men selve viruset reproduseres ikke i katten. Som en konsekvens av dette induseres immunitet mot felin leukemi.

Det er vist at produktet reduserer utskillelse av felint calicivirus ved begynnende immunitet og i ett år etter vaksinering.

Pakning inneholdende 10 hetteglass à 1 dose lyofilisat og 10 hetteglass à 1 ml væske. Pakning inneholdende 50 hetteglass à 1 dose lyofilisat og 50 hetteglass à 1 ml væske. Ikke alle pakningsstørrelser vil nødvendigvis bli markedsført.

Reseptpliktig.

Kommentarer