Reconcile (fluoxetine) – Merking - QN06AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Medikamentets navn: Reconcile
ATC: QN06AB03
Stoff: fluoxetine
Produsent: Eli Lilly and Company Limited

Artikkelinnhold

OPPLYSNINGER SOM SKAL ANGIS PÅ DEN YTRE EMBALLASJE

Ytre kartong 8 mg, 16 mg, 32 mg og 64 mg

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Reconcile 8 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile 16 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile 32 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile 64 mg tyggetabletter til hunder

Fluoksetin

2.DEKLARASJON AV VIRKESTOFF(ER) OG ANDRE STOFFER

8 mg fluoksetin (som 9,04 mg fluoksetinhydroklorid)

16 mg fluoksetin (som 18,08 mg fluoksetinhydroklorid)

32 mg fluoksetin (som 36,16 mg fluoksetinhydroklorid)

64 mg fluoksetin (som 72,34 mg fluoksetinhydroklorid)

3.LEGEMIDDELFORM

Tyggetablett.

4.PAKNINGSSTØRRELSE

30 tabletter.

5.DYREARTER SOM LEGEMIDLET ER BEREGNET TIL (Målarter)

Hunder.

6.INDIKASJON(ER)

7.BRUKSMÅTE OG ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

Les pakningsvedlegget før bruk.

8.SPESIELL(E) ADVARSEL/ADVARSLER, OM NØDVENDIG

Les pakningsvedlegget før bruk.

9.UTLØPSDATO

Utløpsdato {måned/år}

10.OPPBEVARINGSBETINGELSER

Oppbevares ved høyst 30 °C.

Oppbevares i original beholder.

Hold flasken tett lukket for å beskytte mot fuktighet.

Ikke fjern tørkemiddelet.

11.SÆRLIGE FORHOLDSREGLER FOR FJERNING AV UBRUKTE PREPARATER OG EVENTUELLE AVFALLSSTOFFER

Destruksjon: les pakningsvedlegget.

12.TEKSTEN “TIL DYR” OG EVENTUELLE VILKÅR ELLER BEGRENSNING MED HENSYN TIL UTLEVERING OG BRUK, HVIS RELEVANT

Til dyr. Reseptpliktig.

13.TEKSTEN “OPPBEVARES UTILGJENGELIG FOR BARN”

Oppbevares utilgjengelig for barn.

14.NAVN OG ADRESSE PÅ INNEHAVER AV MARKEDSFØRINGSTILLATELSE

Nexcyon Pharmaceuticals Ltd

First Floor Denmark House,

143 High Street,

Chalfont St Peter,

SL9 9QL,

Storbritannia

15.MARKEDSFØRINGSTILLATELSESNUMMER(-NUMRE)

EU/2/08/080/001

EU/2/08/080/002

EU/2/08/080/003

EU/2/08/080/004

16.TILVIRKERENS PRODUKSJONSNUMMER

Lot {nummer}

MINSTEKRAV TIL OPPLYSNINGER PÅ SMÅ INDRE PAKNINGER

Flaskeetikett 8 mg, 16 mg, 32 mg, 64 mg

1.VETERINÆRPREPARATETS NAVN

Reconcile

8 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile

16 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile

32 mg tyggetabletter til hunder

Reconcile

64 mg tyggetabletter til hunder

Fluoksetin

 

2.MENGDEN AV VIRKESTOFF(ER)

8 mg fluoksetin (som 9,04 mg fluoksetinhydroklorid)

16 mg fluoksetin (som 18,08 mg fluoksetinhydroklorid)

32 mg fluoksetin (som 36,16 mg fluoksetinhydroklorid)

64 mg fluoksetin (som 72,34 mg fluoksetinhydroklorid)

3.PAKNINGSSTØRRELSE ANGITT SOM VEKT, VOLUM ELLER ANTALL DOSER

30 tabletter.

4.ADMINISTRASJONSVEI(ER)

Gis i munnen.

5.TILBAKEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

6.PRODUKSJONSNUMMER

Lot (nummer)

7.UTLØPSDATO

EXP {måned/år}

Etter anbrudd brukes innen ...

8.TEKSTEN ”TIL DYR”

Til dyr.

Kommentarer