Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Oznakowanie opakowań - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Substancja: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Producent: Intervet International BV

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

PUDEŁKO TEKTUROWE

250 ml; 500 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nobilis Influenza H5N2 emulsja do wstrzykiwań dla kur

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

Jedna dawka 0,5 ml zawiera:

Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep

A/duck/Potsdam/1402/86), indukujący w teście potencji miano HI ≥ 6,0 log2.

Adiuwant:

Parafina płynna niskiej gęstości 234,8 mg

3.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Emulsja do wstrzykiwań

4.WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

250 ml

500 ml

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Kury

6.WSKAZANIA LECZNICZE

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe lub podskórne (0,25 do 0,5 ml, zależnie od wieku). Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

8.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przypadkowe wstrzyknięcie jest niebezpieczne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności (EXP)

Otwarte opakowania należy zużyć w ciągu 8 godzin.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym. Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z

NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, JEŚLI DOTYCZY

Wyłącznie dla zwierząt.

Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Stosowanie niniejszego produktu leczniczego weterynaryjnego jest dozwolone wyłącznie na szczególnych zasadach ustalonych w regulacjach Wspólnoty Europejskiej dotyczących kontroli grypy ptaków.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM

DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandia

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/06/061/001-004

17.NUMER SERII

Nr serii (Lot) {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

ETYKIETA BUTELKI 250 ml/500 ml

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Nobilis Influenza H5N2 emulsja do wstrzykiwań

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

Jedna dawka 0,5 ml zawiera:

Inaktywowany kompletny antygen wirusa grypy ptaków podtyp H5N2 (szczep A/duck/Potsdam/1402/86), indukujący w teście potencji miano HI ≥ 6,0 log2.

Adiuwant: Parafina płynna niskiej gęstości 234,8 mg

3.ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY

DAWEK

250 ml

500 ml

4.DROGA (-I) PODANIA

Podanie domięśniowe lub podskórne.

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

5.OKRES KARENCJI

Okres karencji: zero dni

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

Otwarte opakowania należy zużyć w ciągu 8 godzin.

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

Komentarze