Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Oznakowanie opakowań - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Nazwa lekarstwa: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Substancja: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Producent: Merial

Treść artykułu

INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIU ZEWNĘTRZNYM

Opakowanie 10 butelek z liofilizatem i 10 butelek z rozpuszczalnikiem

Opakowanie 50 butelek z liofilizatem i 50 butelek z rozpuszczalnikiem

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax RCP FeLV liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-CH) I INNYCH SUBSTANCJI

 

Dawka 1-ml zawiera:

≥104,9 CCID50

 

FHV (szczep F2)...............................................................................................................

 

FCV (szczepy 431 i G1)...................................................................................................

≥2.0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV)

.....................................................................................................................

 

 

≥103,5 CCID50

 

Antygeny FeLV rekombinowane w wirusie Canarypox (vCP97).....................................

≥107.2 CCID50

 

 

 

 

 

 

3.

POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

 

 

 

 

 

 

 

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań.

 

 

 

 

 

4.

WIELKOŚĆ OPAKOWANIA

 

 

Liofilizat (10

x 1 dawka) + rozpuszczalnik (10 x 1 ml)

 

 

Liofilizat (50

x 1 dawka) + rozpuszczalnik (50 x 1 ml)

 

 

5.DOCELOWE GATUNKI ZWIERZĄT

Koty.

6.WSKAZANIA LECZNICZE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

7.SPOSÓB I DROGA (-I) PODANIA

Podanie podskórne.

8.OKRES KARENCJI

Nie dotyczy.

9.SPECJALNE OSTRZEŻENIA, JEŚLI KONIECZNE

Przed użyciem należy przeczytać ulotkę.

10.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

Termin ważności {miesiąc/rok}

Produkt rozpuszczony należy zużyć natychmiast.

11.WARUNKI PRZECHOWYWANIA

Przechowywać i transportować w stanie schłodzonym.

Chronić przed światłem.

Nie zamrażać.

12.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO

PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI MA TO ZASTOSOWANIE

Postępowanie z odpadami: należy przeczytać ulotkę.

13.NAPIS " WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT" ORAZ WARUNKI LUB OGRANICZENIA

DOTYCZĄCE DOSTAWY I STOSOWANIA, jeśli dotyczy

Wyłącznie dla zwierząt. Wydawany z przepisu lekarza – Rp.

Do podawania pod nadzorem lekarza weterynarii.

14.NAPIS „PRZECHOWYWAĆ W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM

I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI”

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

15.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANCJA

16.NUMER (-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

EU/2/04/047/001 Liofilizat (10 butelek po 1 dawce) + rozpuszczalnik (10 butelek po 1 ml) EU/2/04/047/002 Liofilizat (50 butelek po 1 dawce) + rozpuszczalnik (50 butelek po 1 ml)

17.NUMER SERII

Nr serii {numer}

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Butelka z liofilizatem

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax RCP FeLV

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 dawka

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Wyłącznie dla zwierząt.

MINIMUM INFORMACJI ZAMIESZCZANYCH NA MAŁYCH OPAKOWANIACH

BEZPOŚREDNICH

Butelka z rozpuszczalnikiem

1.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Purevax RCP FeLV rozpuszczalnik

2.ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ (-YCH)

3.ZAWARTOŚĆ Z PODANIEM MASY, OBJĘTOŚCI LUB LICZBY DAWEK

1 dawka

4.DROGA (-I) PODANIA

s.c.

5.OKRES KARENCJI

6.NUMER SERII

Lot {numer}

7.TERMIN WAŻNOŚCI SERII

EXP {miesiąc/rok}

8.NAPIS "WYŁĄCZNIE DLA ZWIERZĄT"

Komentarze