Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Označenie obalu - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Látka: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Výrobca: Intervet International BV

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE ALEBO AK LIEK

NEMÁ VONKAJŠÍ OBAL, NA VNÚTORNOM OBALE

Škatuľka 250 ml/500 ml fľaše

1.NÁZOV LIEKU

Nobilis Influenza H5N2 injekčná emulzia pre kurčatá

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

Jedna dávka 0,5 ml obsahuje:

Inaktivovaný antigén celého vírusu vtáčej chrípky subtyp H5N2 (kmeň A/duck/Potsdam/1402/86), navodzujúci HI titer > 6,0 log2 testované podľa testu účinnosti.

Adjuvans:

Tekutý ľahký parafín 234,8 mg

3.LIEKOVÁ FORMA

Injekčná emulzia.

4.VEĽKOSŤ BALENIA

250 ml

500 ml

5.CIEĽOVÝ DRUH

Kurčatá.

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Intramuskulárna alebo subkutánna injekcia (0,25-0,5 ml, v závislosti od veku). Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Náhodná aplikácia je nebezpečná.

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP {mesiac/rok}

Po prvom otvorení obalu spotrebovať do 8 hodín.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade. Nezmrazovať.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO

LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

O spôsobe likvidácie liekov, ktoré už nepotrebujete, si prečítate v písomnej informácii pre používateľa.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA

TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá.

Použitie tohto veterinárneho lieku je povolené iba za konkrétnych podmienok určených právnymi predpismi Európskeho Spoločenstva týkajúcimi sa kontroly vtáčej chrípky.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.NÁZOV A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer

Holandsko

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO (ČÍSLA)

EU/2/06/061/001-004

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

Lot {číslo}

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Štítok fľaše (250 ml/500 ml)

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Nobilis Influenza H5N2 injekčná emulzia

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

Jedna dávka 0,5 ml obsahuje:

Inaktivovaný antigén celého vírusu vtáčej chrípky subtyp H5N2 (kmeň A/duck/Potsdam/1402/86), navodzujúci HI titer > 6 log2 testované podľa testu účinnosti.

Adjuvans: Tekutý ľahký parafín 234,8 mg

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

250 ml

500 ml

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

Intramuskulárna alebo subkutánna injekcia

Pred použitím si prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

Ochranná lehota: 0 dní

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot {číslo}

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP{mesiac/rok}

Po prvom otvorení spotrebovať do 8 hodín.

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

Príspevky