Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Označenie obalu - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Názov lieku: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Látka: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Výrobca: Merial

Obsah článku

ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA VONKAJŠOM OBALE

Balenie: 10 liekoviek lyofilizátu a 10 liekoviek rozpúšťadla

Balenie: 50 liekoviek lyofilizátu a 50 liekoviek rozpúšťadla

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Purevax RCP FeLV lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie

2.ZLOŽENIE: ÚČINNÉ LÁTKY A POMOCNÉ LÁTKY

 

1 dávka (1 ml) obsahuje:

≥ 104,9 CCID50

 

FHV (kmeň F2) ................................................................................................................

 

FCV (kmene 431 a G1) .................................................................................................

≥ 2,0 ELISA U.

 

FPV (PLI IV) ....................................................................................................................

≥ 103,5 CCID50

 

FeLV rekombinantný canarypox vírus (vCP97) .............................................................

≥ 107,2 CCID50.

 

 

 

 

 

 

3.

LIEKOVÁ FORMA

 

 

 

 

 

 

 

Lyofilizát a rozpúšťadlo na prípravu injekčnej suspenzie.

 

 

 

 

 

4.

VEĽKOSŤ BALENIA

 

 

Lyofilizát (10 x 1 dávka) + rozpúšťadlo ( 10 x 1 ml)

 

 

Lyofilizát (50 x 1 dávka) + rozpúšťadlo ( 50 x 1 ml)

 

 

 

 

 

5.

CIEĽOVÝ DRUH

 

Mačky.

6.INDIKÁCIA (INDIKÁCIE)

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

7.SPÔSOB A CESTA PODANIA LIEKU

Subkutánna aplikácia.

8.OCHRANNÁ LEHOTA

Neuplatňuje sa.

9.OSOBITNÉ UPOZORNENIE (-A), AK JE POTREBNÉ

Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov.

10.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (mm/rrrr)

Po rekonštitúcii použiť ihneď.

11.OSOBITNÉ PODMIENKY NA UCHOVÁVANIE

Uchovávať a prepravovať v chlade.

Chrániť pred svetlom.

Nezmrazovať.

12.OSOBITNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA NA ZNEŠKODNENIE NEPOUŽITÉHO LIEKU(-OV) ALEBO ODPADOVÉHO MATERIÁLU, V PRÍPADE POTREBY

Likvidácia: prečítajte si písomnú informáciu pre používateľov.

13.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“ A PODMIENKY ALEBO OBMEDZENIA TÝKAJÚCE SA DODÁVKY A POUŽITIA, ak sa uplatňujú

Len pre zvieratá. Vydáva sa len na veterinárny predpis.

14.OZNAČENIE „UCHOVÁVAŤ MIMO DOHĽADU A DOSAHU DETÍ“

Uchovávať mimo dohľadu a dosahu detí.

15.MENO A ADRESA DRŽITEĽA ROZHODNUTIA O REGISTRÁCII

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON FRANCÚZSKO

16.REGISTRAČNÉ ČÍSLO(A)

EU/2/04/048/001 Lyofilizát (10 liekoviek po 1 dávke) + rozpúšťadlo (10 liekoviek s obsahom 1 ml) EU/2/04/048/002 Lyofilizát (50 liekoviek po 1 dávke) + rozpúšťadlo (50 liekoviek s obsahom 1 ml)

17.ČÍSLO VÝROBNEJ ŠARŽE

č. šarže

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Lyofilizát

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Purevax RCP FeLV

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

s.c.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (mm/rrrr)

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Len pre zvieratá.

MINIMÁLNE ÚDAJE, KTORÉ MAJÚ BYŤ UVEDENÉ NA MALOM VNÚTORNOM OBALE

Rozpúšťadlo

1.NÁZOV VETERINÁRNEHO LIEKU

Purevax RCP FeLV rozpúšťadlo

2.MNOŽSTVO ÚČINNEJ LÁTKY (LÁTOK)

3.OBSAH V HMOTNOSTNÝCH, OBJEMOVÝCH ALEBO KUSOVÝCH JEDNOTKÁCH

1 dávka

4.SPÔSOB PODANIA LIEKU

s.c.

5.OCHRANNÁ LEHOTA

6.ČÍSLO ŠARŽE

Lot

7.DÁTUM EXSPIRÁCIE

EXP (mm/rrrr)

8.OZNAČENIE „LEN PRE ZVIERATÁ“

Príspevky