Equilis Te (tetanus toxoid) – Označevanje - QI05AB03

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Equilis Te
ATC: QI05AB03
Substanca: tetanus toxoid
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla z 10 vialami

Škatla z 10 napolnjenimi brizgami z iglami

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Equilis Te, suspenzija za injiciranje za konje

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

Toksoid tetanusa 40 Lf/ml

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

10 x 1 odmerek

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Konji

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intramuskularna uporaba

8.KARENCA

Karenca: Nič dni.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku. Zaščitite pred svetlobo. Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE NAVEDBA SMISELNA

Samo za živali – Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

NL-5831 AN Boxmeer

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/05/055/001-001

EU/2/05/055/001-002

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z 1 ml in napolnjena brizga

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Equilis Te [jasen piktogram konja]

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: Nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec(leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji