Nobivac L4 (Leptospira interrogans serogroup Canicola...) – Označevanje - QI07AB01

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Nobivac L4
ATC: QI07AB01
Substanca: Leptospira interrogans serogroup Canicola serovar Portland-vere (strain Ca-12-000) / L. interrogans serogroup Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni (strain Ic-02-001) / L. interrogans serogroup Australis serovar Bratislava (strain As-05-073) / L. kirsch
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

Plastična škatla s 5, 10, 25 ali 50 vialami po 1 ml Kartonska škatla z 1 vialo po10 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobivac L4 suspenzija za injiciranje za pse

2.NAVEDBA UČINKOVIN(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

5x 1 ml (1 odmerek)

10x 1 ml (1 odmerek)

25x 1 ml (1 odmerek)

50x 1 ml (1 odmerek)

1x 10 ml (10 odmerkov)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Psi

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutana uporaba.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Ni smiselno.

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 10 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Ne zamrzujte.

Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali - Rp – Vet.

14.BESEDILO “ ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/12/143/001

EU/2/12/143/002

EU/2/12/143/003

EU/2/12/143/004

EU/2/12/143/005

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH OVOJNINAH

NALEPKA

Viala po 1 ml in 10 ml

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Nobivac L4

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

Glejte navodilo za uporabo.

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 ml

10 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

s.c.

5.KARENCA

Ni smiselno.

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija (številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Načeto/odprto zdravilo uporabite v 10 urah (samo za vialo po 10 ml.

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali

Komentarji