Oncept IL-2 (vCP1338 virus) – Označevanje - QL03AX

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

Škatla s 6 vialami liofilizata in 6 vialami vehikla

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Oncept IL-2 liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje za mačke

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

Rekombinantni pox virus kanarčkov (vCP1338), ki vsebuje mačji interleukin-2..............

≥ 106.0 EAID50

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Liofilizat in vehikel za suspenzijo za injiciranje.

4.VELIKOST PAKIRANJA

Liofilizat 6 x 1 odmerek

Vehikel 6 x 1 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Mačke

6.INDIKACIJA(E)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Subkutano.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

Po rekonstituciji uporabite takoj.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte in prevažajte pri temperaturi od 2 °C-8 °C.

Zdravilo ne sme zmrzniti.

Shranjujte v originalnem pakiranju. Zaščitite pred svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA

ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 LYON

Francija

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU2/12/150/001

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z liofilizatom

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Oncept IL-2

Liofilizat

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 odmerek

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

SC

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

Viala z vehiklom

1. IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Vehikel za Oncept IL-2

2. KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

3. VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

1 ml

4. POT(I) UPORABE ZDRAVILA

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

5. KARENCA

6. ŠTEVILKA SERIJE

Serija {številka}

7. DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP {mesec/leto}

8. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Komentarji