Panacur AquaSol (fenbendazole) – Označevanje - QP52AC13

PODATKI NA STIČNI OZ. PRIMARNI OVOJNINI

HDPE vsebnik

(1 liter in 4 litri)

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspenzija za uporabo v pitni vodi za prašiče in piščance

Fenbendazol

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

200 mg/ml fenbendazol

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Suspenzija za uporabo v pitni vodi

4.VELIKOST PAKIRANJA

1 l

4 l

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči in piščanci

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Suspenzija za uporabo v vodi za pitje.

Pred uporabo dobro pretresite.

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karence:

prašiči: meso in organi: 4 dni piščanci:

meso in organi: 6 dni jajca: nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP:

Po redčenju porabite v 24 urah.

Načeto/odprto zdravilo uporabite do…

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred zmrzaljo.

12. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13. BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali. Rp-Vet.

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International BV

Wim de Körverstraat 35, NL-5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/11/135/002

EU/2/11/135/003

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

Komentarji