Panacur AquaSol (fenbendazole) – Navodilo za uporabo - QP52AC13

NAVODILO ZA UPORABO

Panacur AquaSol

200 mg/ml suspenzija za dajanje v vodi za pitje za prašiče in piščance

1. IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM TER IMETNIKA DOVOLJENJA ZA IZDELAVO ZDRAVILA, ODGOVORNEGA ZA SPROSTITEV SERIJE V EGP, ČE STA RAZLIČNA

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Intervet International BV Wim de Körverstraat 35

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

Izdelovalec, odgovoren za sprostitev serije

Intervet Productions SA Rue de Lyons

27460 Igoville,

Francija

2.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Panacur AquaSol 200 mg/ml suspenzija za dajanje v i vodi za pitje za prašiče in piščance

3.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGE(IH) SESTAVIN(E)

Zdravilo za uporabo v veterinarski medicini je bela do belkasta suspenzija za dajanje v vodi za pitje, ki vsebuje 200 mg/ml fenbendazola in 20 mg/ml benzilalkohola.

4.INDIKACIJA(E)

Prašiči:

Zdravljenje in nadzor gastrointestinalnih nematodov pri prašičih, ki so okuženi z:

-Ascaris suum (odrasli, intestinalni in migrirajoči larvalni stadiji)

-Oesophagostomum spp (odrasli stadiji)

-Trichuris suis (odrasli stadiji).

Piščanci

Zdravljenje gastrointestinalnih nematodov pri piščancih, ki so okuženi z:

-Ascaridia galli (L5 in odrasli stadiji)

-Heterakis gallinarum (L5 in odrasli stadiji)

5.KONTRAINDIKACIJE

Jih ni.

6.NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

Če opazite kakršne koli resne stranske učinke ali druge učinke, ki niso omenjeni v tem navodilu za uporabo, obvestite svojega veterinarja.

7.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči in piščanci

8. ODMERKI ZA POSAMEZNE ŽIVALSKE VRSTE TER POT(I) IN NAČIN UPORABE ZDRAVILA

Uporaba v vodi za pitje.

Da bi zagotovili pravilen odmerek, je treba čim natančneje določiti telesno maso, kontrolirati je treba točnost merilne naprave.

Prašiči:

Odmerek je 2,5 mg fenbendazola na kg telesne mase na dan (kar ustreza 0,0125 ml zdravila Panacur AquaSol). Za zdravljenje in nadzor Ascaris suum in Oesophagostomum spp. je treba dati ta odmerek dva zaporedna dneva. Za zdravljenje in nadzor Trichuris suis je treba dati ta odmerek tri zaporedne dni.

Izračun odmerka:

Potrebna dnevna količina zdravila se izračuna iz celotne ocenjene telesne mase (kg) cele skupine prašičev, ki jih boste zdravili. Uporabite naslednjo formulo:

ml zdravila/dan = celotna ocenjena telesna masa (kg) prašičev, ki jih boste zdravili, x 0,0125 ml

Primeri:

Celotna telesna masa

1. dan

2. dan

Celotna količina

Celotna količina

prašičev

količina zdravila

količina zdravila

(za 2 dni)

(za 3 dni)

 

1000 ml

1000 ml

2 x 1000 ml

3 x 1000 ml

80.000 kg

4000 ml

4000 ml

2 x 4000 ml

3 x 4000 ml

320.000 kg

 

 

 

 

Piščanci:

Odmerek je 1 mg fenbendazola na kg telesne mase na dan (kar ustreza 0,005 ml zdravila Panacur AquaSol). Ta odmerek je treba dati 5 zaporednih dni.

Izračun odmerka:

Potrebna dnevna količina zdravila se izračuna iz celotne ocenjene telesne mase (kg) cele skupine piščancev, ki jih boste zdravili. Uporabite naslednjo formulo:

ml zdravila/dan = celotna ocenjena telesna masa (kg) piščancev, ki jih boste zdravili, x 0,005 ml Primeri:

Celotna telesna masa

Količin zdravila na dan

Celotna kolilčina zdravila

piščancev

(ml/dan)

(ml/za 5 dni)

40.000 kg

200 ml

1.000 ml (5 x 200 ml)

160.000 kg

800 ml

4.000 ml (5 x 800 ml)

 

 

9.NASVET O PRAVILNI UPORABI ZDRAVILA

Preden dovolimo živalim dostop do medicirane vode, je treba sistem dovajanja vode po možnosti osušiti in sprati z medicirano vodo, da zagotovimo točnost odmerka. Ta postopek je treba izvesti oba dneva zdravljenja.

Za pripravo medicirane vode sledite spodnjim navodilom. Uporabite dovolj natančno merilno napravo, ki jo je treba po uporabi dobro očistiti.

Za vsak dan zdravljenja je treba pripraviti svežo medicirano vodo.

Pripravite predraztopino zdravila za uporabo v veterinarski medicini z enako količino vode:

1)Izberite merilno napravo z najmanj dvojnim volumnom izračunanega dnevnega volumna zdravila.

2)Vlijte količino vode, ki je enaka izračunanemu volumnu zdravila, v merilno napravo.

3)Pred mešanjem suspenzijo dobro pretresite.

4)Dopolnite merilno napravo, v kateri je voda, z izračunanim volumnom zdravila, da dobite predraztopino.

5)Dobljeno predraztopino vlijte v sistem za oskrbo z vodo, kot je opisano spodaj.

Za uporabo v rezervoarju:

Dodajte vso vsebino merilne naprave (predraztopina) volumnu pitne vode, ki jo živali običajno popijejo v 3 do 24 urah.

Mešajte, dokler ni vsebina v rezervoarju vidno homogena. Medicirana voda je motna. Medtem ko živali pijejo medicirano vodo, nadaljnje mešanje ni potrebno.

Za uporabo v odmerni črpalki:

Dodajte vso vsebino merilne naprave (predraztopino) nemedicirani vodi v posodi za suspenzijo, ki je sestavni del odmerne črpalke. Volumen nemedicirane vode v tej posodi je treba izračunati tako, da vzamete za podlago prednastavljeno količino odmerne črpalke in volumen vode za pitje, ki jo živali običajno popijejo v 3 do 24 urah.

Mešajte, dokler ni vsebina v posodi za suspenzijo vidno homogena. Medicirana voda je motna.

Pri koncentracijah do 5 ml/l suspenzije (1 g fenbendazola/l) mešanje ni potrebno.

Pri koncentracijah nad 5 ml/l suspenzije in do 75 ml/l suspenzije (15 g fenbendazola/l in v času dajanja do 8 ur suspenzije ni treba mešati.Če dajanje presega 8 ur, vendar ni daljše kot 24 ur, mora biti posoda s suspenzijo opremljena z mešalom.

Med zdravljenjem morajo imeti v se živali dostop samo do medicirane vode, ki pa mora biti neomejen.

Ko živali med zdravljenjem porabijo vso medicirano vodo, jim je treba čim prej omogočiti dostop do vode za pitje.

Živali morajo popiti celotno količino medicirane vode.

10.KARENCE

Prašiči:

meso in organi: 4 dni

Piščanci:

meso ion organi: 6 dni jajca: nič dni

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Zdravilo ne sme zmrzniti. Zaščitite pred zmrzaljo.

Ne uporabljajte tega zdravila za uporabo v veterinarskii medicini po datumu izteka roka uporabnosti, navedenega na ovojnini.

Rok uporabnosti po prvem odpiranju stične ovojnine: 6 mesecev Rok uporabnosti po redčenju v skladu z navodili: 24 ur

12.POSEBNO(A) OPOZORILO (A)

Posebni previdnostni ukrepi za uporabo pri živalih

Odpornost parazitov proti kateremukoli posameznemu razredu anthelmintikov se lahko razvije po pogosti ponavljajoči uporabi anthelminitika tega razreda.

Učinkovitost zdravila za uporabo v veterinarski medicini v priporočenem odmerku ni zadostna za zdravljenje infestacij s Capillaria spp. Odsotnost infestacij s Capillaria spp. je potrebno potrditi, preden uporabite zdravilo. V primeru infestacije s Capillaria spp. je treba uporabiti drug anthelmintik za uporabo v veterinarski medicini. Uporaba zdravila, ki odstopa od navodil v SPC, lahko poveča tveganje razvoja odpornosti proti anthelmintikom..

Posebni previdnostni ukrepi, ki jih mora izvajati oseba, ki živalim daje zdravilo:

To zdravilo za uporabo v veterinarski medicini je lahko toksično za ljudi po zaužitju. Embriotoksičnih učinkov ni mogoče izključiti.

Nosečnice morajo biti posebno previdne, kadar delajo s tem zdravilom.

Izogibajte se stiku s kožo, očmi in sluznicami. Ljudje z znano preobčutljivostjo na fenbendazol se morajo izgibati stiku s tem zdravilom za uporabo v veterinarski medicini.

Vedno kadar delate z zdravilom za uporabo v veterinarski medicini in čistite merilne naprave, nosite zaščitne rokavice. Po uporabi si umijte roke.

V primeru nenamernega razlitja po koži in/ali stika z očmi takoj spirajte z obilo vode. Po razlitju odstranite kontaminirana oblačila.

Brejost in laktacija

Lahko se uporablja v obdobju brejosti, laktacije ali nesnosti.

Inkompatibilnosti

Zaradi pomanjkanja študij kompatibilnosti tega zdravila ne smemo mešati z drugimi zdravili za uporabo v veterinarski medicini.

13. POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Zdravil ne smete odlagati v odpadne vode. Vprašajte svojega veterinarja, kako odstraniti zdravila, ki jih več ne potrebujete. S temi ukrepi pomagate varovati okolje.

Panacur AquaSol ne sme priti v vodne tokove, ker je to lahko nevarno za ribe in druge vodne organizme.

14.DATUM ZADNJE ODOBRITVE NAVODIL ZA UPORABO

Podrobne informacije o tem zdravilu za uporabo v veterinarski medicini so na voljo na spletni strani Evropske agencije za zdravila (European Medicines Agency, EMA) http://www.ema.europa.eu/.

15.DRUGE INFORMACIJE

Fenbendazol ima ovicidno delovanje na jajčeca nematodov.

Vsebnik z 1 litrom in 4 litri. Vsebnik s 4 litri je opremljen z ločenim odmernikom. Ni nujno, da so v prometu vsa navedena pakiranja.

Komentarji