Porcilis PCV ID (Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit...) – Označevanje - QI09AA07

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis PCV ID
ATC: QI09AA07
Substanca: Porcine circovirus type 2 ORF2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International B.V.

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

ŠKATLA

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV ID emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E) IN DRUGIH SNOVI

En odmerek (0,2 ml) vsebuje:

PCV2 ORF2 podenota antigen 1436 AU

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOSTI PAKIRANJA

10 ml

20 ml

10 x 10 ml

10 x 20 ml

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJA(E)

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

Intradermalna uporaba

Pred uporabo preberite navodilo za uporabo.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNO(A) OPOZORILO(A), ČE JE/SO POTREBNO(A)

Pred uporabo preberite navodilo z uporabo.

Nenamerno injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

Odprto uporabite v 8 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku.

Cepivo ne sme zmrzniti.

Zaščitite pred neposredno sončno svetlobo.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Odstranjevanje: preberite navodilo za uporabo.

13.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI” IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, ČE JE SMISELNO

Samo za živali.

Rp-Vet

14.BESEDILO “ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM ”

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

5831 AN Boxmeer

Nizozemska

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/15/187/001

EU/2/15/187/002

EU/2/15/187/003

EU/2/15/187/004

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

Lot

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA MANJŠIH STIČNIH

OVOJNINAH

VIALE Z 10 IN 20 ML

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis PCV ID

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

PCV2 ORF2 podenota antigen

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

10 ml

20 ml

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

intradermalna uporaba

5.KARENCA

6.ŠTEVILKA SERIJE

Lot

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI ZDRAVILA

EXP

8.BESEDILO “SAMO ZA ŽIVALI”

Samo za živali.

Komentarji