Porcilis Pesti (Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2...) – Označevanje - QI09AD04

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis Pesti
ATC: QI09AD04
Substanca: Classical Swine Fever Virus (CSFV) -E2 subunit antigen
Proizvajalec: Intervet International BV

Vsebina članka

PODATKI NA ZUNANJI OVOJNINI

{steklenička po 50 ml/ steklenička po 100 ml/ steklenička po 250 ml}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis Pesti emulzija za injiciranje za prašiče

2.NAVEDBA ZDRAVILNE UČINKOVINE IN DRUGIH SNOVI

V odmerku po 2 ml:

120 Elisa enot antigena KPK-E2 Tekoči parafin: 941,4 mg

3.FARMACEVTSKA OBLIKA

Emulzija za injiciranje

4.VELIKOST PAKIRANJA

50 ml (25 odmerkov) – 100 ml (50 odmerkov) – 250 ml (125 odmerkov)

5.CILJNE ŽIVALSKE VRSTE

Prašiči

6.INDIKACIJE

Cepivo proti klasični prašičji kugi

7.NAČIN IN POT(I) UPORABE

2 ml i.m.

8.KARENCA

Karenca: nič dni

9.POSEBNA OPOZORILA, ČE SO POTREBNA

Nenamerno injiciranje je nevarno.

10.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

EXP {mesec/leto}

Po odpiranju uporabite v 3 urah.

11.POSEBNA NAVODILA ZA SHRANJEVANJE

Shranjujte v hladilniku (2 °C do 8 °C). Zdravilo ne sme zmrzniti.

12.POSEBNI VARNOSTNI UKREPI ZA ODSTRANJEVANJE NEPORABLJENEGA ZDRAVILA ALI ODPADNIH SNOVI, ČE OBSTAJAJO

Vsako neporabljeno zdravilo za uporabo v veterinarski medicini ali odpadne snovi, ki nastanejo iz teh zdravil, je treba odstraniti v skladu z lokalnimi predpisi.

13.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI'' IN POGOJI ALI OMEJITVE GLEDE OSKRBE IN UPORABE, če je smiselno

Samo za živali.

Na veterinarski recept.

14.BESEDILO ''ZDRAVILO SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM''

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom.

15.IME IN NASLOV IMETNIKA DOVOLJENJA ZA PROMET Z ZDRAVILOM

Intervet International B.V.

NL – 5831 AN Boxmeer

16.ŠTEVILKA(E) DOVOLJENJ(A) ZA PROMET

EU/2/99/016/001 – EU/2/99/016/006

17.IZDELOVALČEVA ŠTEVILKA SERIJE

<Serija> {številka}

PODATKI, KI MORAJO BITI NAJMANJ NAVEDENI NA nalepki stekleničke

{50 ml/100 ml/250 ml}

1.IME ZDRAVILA ZA UPORABO V VETERINARSKI MEDICINI

Porcilis Pesti emulzija za injiciranje za prašiče

2.KOLIČINA ZDRAVILNE(IH) UČINKOVIN(E)

120 Elisa enot antigena KPK E2/2 ml

3.VSEBINA, IZRAŽENA Z MASO, PROSTORNINO ALI ŠTEVILOM ODMERKOV

50 ml (25 odmerkov) – 100 ml (50 odmerkov) – 250 ml (125 odmerkov)

4.POT(I) UPORABE ZDRAVILA

i.m.

5.KARENCA

Karenca: nič dni.

6.ŠTEVILKA SERIJE

<Serija> {številka}

7.DATUM IZTEKA ROKA UPORABNOSTI

<EXP> {mesec/leto}

Odprto zdravilo uporabite v 3 urah.

8.BESEDILO ''SAMO ZA ŽIVALI''

Samo za živali.

Komentarji