Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli) (F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac...) - QI09AB02

Updated on site: 09-Feb-2018

Ime zdravila: Porcilis Porcoli Diluvac Forte (Porcilis Porcoli)
ATC: QI09AB02
Substanca: F4ab (K88ab) fimbrial adhesin / F4ac (K88ac) fimbrial adhesin / F5 (K99) fimbrial adhesin / F6 (987P) fimbrial adhesin / LT toxoid
Proizvajalec: Intervet International BV
An agency of the European Union

Porcilis Porcoli Diluvac Forte

Ta dokument je povzetek evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR). Njegov namen je pojasniti, kako je Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) ocenil predloženo dokumentacijo, na podlagi katere je oblikoval priporočila glede uporabe zdravila.

Ta dokument ne more nadomestiti osebnega pogovora z veterinarjem. Če potrebujete več informacij o zdravstvenem stanju ali zdravljenju svoje živali, se posvetujte z veterinarjem. Če želite več informacij o podlagi za priporočila CVMP, preberite znanstveno razpravo (ki je prav tako del EPAR).

Kaj je zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte je cepivo, ki se uporablja pri prašičih. Gre za suspenzijo za injiciranje, ki vsebuje zdravilne učinkovine F4ab, F4ac, F5, F6 in toksoid LT.

Za kaj se uporablja zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte se uporablja za zmanjšanje smrtnosti in kliničnih znakov enterotoksikoze pujskov prve dni po rojstvu, ki jo povzroča bakterija E. coli. Enterotoksikoza je črevesna reakcija na toksine, ki jih tvorijo nekatere bakterije. Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte se uporablja za imunizacijo proti sevom bakterije E. coli, ki vsebujejo adhezine (površinske sestavine) F4ab (K88ab), F4ac (K88ac), F5 (K99) ali F6 (987P). Cepivo se daje le svinjam (samicam). Njihovi pujski postanejo ob sesanju kolostruma (prvega mleka) imuni.

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte se daje svinjam v odmerku 2 ml z intramuskularno injekcijo (v mišico). Cepivo se daje v vrat v področje za ušesom. Svinje, ki niso bile cepljene, morajo dobiti dve injekciji v šesttedenskem časovnem razmiku. Za vzdrževanje imunosti je potrebna ena injekcija pred vsako naslednjo prasitvijo (kotitvijo pujskov). Zaželeno je, da se svinje cepijo v drugi polovici brejosti, toda ne pozneje kot dva tedna pred pričakovano prasitvijo.

Kako zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte deluje?

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte vsebuje adhezine, ki se nahajajo na površini bakterije E. coli. Ko svinja prejme injekcijo, ta majhna izpostavitev pripomore, da njen imunski sistem prepozna in napade bakterijo E. coli. Če bo pozneje izpostavljena tem sevom, se ne bo okužila oziroma bo okužba bistveno blažja. Imunost se prek kolostruma prenaša s svinje na pujske.

Kako je bila raziskana učinkovitost zdravila Porcilis Porcoli Diluvac

Forte?

Cepivo (ali dele cepiv) so proučevali v več preskušanjih pri brejih svinjah različnih pasem. Dali so jim dve injekciji cepiva; legla teh prašičev, prav tako pa tudi legla prašičev, katerih mati ni bila cepljena (kontrolna skupina), so bila izpostavljena bakteriji E. coli, ki je vsebovala adhezine ali toksin LT, prisotne v cepivu. Glavno merilo učinkovitosti je bil odstotek kumulativne smrtnosti (celokupne smrtnosti) pujskov.

Kakšne koristi je zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte izkazalo med študijami?

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte je v primerjavi s kontrolno skupino pujskov v vseh študijah zmanjšalo smrtnost.

Kakšni so neželeni učinki zdravila Porcilis Porcoli Diluvac Forte?

Zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte lahko v 24 urah po cepljenju povzroči blage prehodne klinične reakcije (povišano telesno temperaturo, zaspanost, zmanjšan tek). Na mestu injiciranja se lahko pojavi rdečina in/ali oteklina, ki traja do dva tedna po cepljenju.

Kakšne previdnostne ukrepe mora upoštevati oseba, ki daje zdravilo ali pride v stik z živaljo?

Ob nenamernem vbrizganju tega zdravila je treba takoj poiskati zdravniško pomoč. Zdravniku je treba pokazati navodilo za uporabo.

Zakaj je bilo zdravilo Porcilis Porcoli Diluvac Forte odobreno?

Odbor za zdravila za uporabo v veterinarski medicini (CVMP) je zaključil, da so koristi zdravila Porcilis Porcoli Diluvac Forte pri zmanjševanju smrtnosti in kliničnih znakov enterotoksikoze, ki jo povzroča bakterija E. coli, večje od katerih koli tveganj. Priporočil je, da se zanj odobri dovoljenje za promet Razmerje med koristmi in tveganji je na voljo v modulu 6 tega evropskega javnega poročila o oceni zdravila (EPAR).

Druge informacije o zdravilu Porcilis Porcoli Diluvac Forte:

Evropska komisija je dovoljenje za promet z zdravilom Porcilis Porcoli Diluvac Forte, veljavno po vsej Evropski uniji, odobrila družbi Intervet International B.V. dne 2. maja 2002. Podatki o predpisovanju tega zdravila so navedeni na zunanji ovojnini.

Povzetek je bil nazadnje posodobljen januarja 2013.

Komentarji