Nobilis Influenza H5N2 (inactivated whole avian influenza virus...) – Märkning - QI01AA23

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Nobilis Influenza H5N2
ATC: QI01AA23
Ämne: inactivated whole avian influenza virus antigen of H5N2 subtype (strain A/duck/Potsdam/1402/86)
Tillverkare: Intervet International BV

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN

KARTONG 250 ml;500 ml

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Nobilis Influenza H5N2, injektionsvätska, emulsion för kycklingar

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En dos om 0,5 ml innehåller:

Inaktiverat helvirusantigen av fågelinfluensavirus, subtyp H5N2 (stam A/duck/Potsdam/1402/86), som inducerar en HI-titer på ≥6,0 log2-enheter enligt styrkebestämning.

Adjuvans:

Lättflytande paraffin 234,8 mg

3.LÄKEMEDELSFORM

Injektionsvätska, emulsion

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

250 ml

500 ml

5.DJURSLAG

Kycklingar

6.INDIKATION(ER)

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Intramuskulär eller subkutan användning, (0,25 till 0,5 ml, beroende på ålder).

Läs bipacksedeln före användning.

8.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Oavsiktlig injektion är farlig.

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning ska användas inom 8 timmar.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt. Får ej frysas.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur.

Användning av detta veterinärmedicinska läkemedel är endast tillåten enligt de särskilda villkor som fastställts genom Europeiska unionens lagstiftning om kontroll av fågelinfluensa.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

Intervet International B.V. Wim de Körverstraat 35 5831 AN Boxmeer Nederländerna

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/06/061/001-004

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

UPPGIFTER SOM SKA FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

FLASKETIKETT 250 ml/500 ml

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Nobilis Influenza H5N2, injektionsvätska, emulsion

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

En dos om 0,5 ml innehåller:

Inaktiverat helvirusantigen av fågelinfluensavirus, subtyp H5N2 (stam A/duck/Potsdam/1402/86), som inducerar en HI-titer på ≥6,0 log2-enheter enligt styrkebestämning.

Adjuvans:

Lättflytande paraffin 234,8 mg

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

250 ml

500 ml

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

Intramuskulär eller subkutan användning.

Läs bipacksedeln före användning.

5.KARENSTID

Karenstid: Noll dagar.

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot {nummer}

7.UTGÅNGSDATUM

Utg. dat. {månad/år}

Bruten förpackning ska användas inom 8 timmar.

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

Kommentarer