Purevax RCP FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Märkning - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax RCP FeLV
ATC: QI06AX
Ämne: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox virus (vCP97)
Tillverkare: Merial

Artikelns innehåll

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN YTTRE FÖRPACKNINGEN UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ DEN INRE FÖRPACKNINGEN

Förpackning med 10 flaskor pulver och 10 flaskor vätska

Förpackning med 50 flaskor pulver och 50 flaskor vätska

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCP FeLV frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

2.DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per 1 ml dos:

104,9

CCID50

FHV(stam F2) ...................................................................................................................

FCV (stam 431 och G1) ..................................................................................................

2,0 ELISA U.

FPV (PLI IV).....................................................................................................................

103,5

CCID50

FeLV rekombinant canarypox virus (vCP97) ...................................................................

107,2

CCID50

 

 

 

3. LÄKEMEDELSFORM

 

 

Frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

4.FÖRPACKNINGSSTORLEK

Pulver (10x1 dos) + vätska (10x1 ml).

Pulver (50x1 dos) + vätska (50x1 ml).

5.DJURSLAG

Katt.

6.INDIKATION(ER)

Läs bipacksedeln före användning.

7.ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Subkutan användning.

8.KARENSTID

Ej relevant.

9.SÄRSKILD(A) VARNING(AR), OM SÅ ÄR NÖDVÄNDIGT

Läs bipacksedeln före användning.

10.UTGÅNGSDATUM

EXP {MM/ÅÅÅÅ}

Används omedelbart efter beredning

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras och transporteras kallt.

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

12.SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL) ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Ej använt läkemedel och avfall: läs bipacksedeln.

13.TEXTEN ”FÖR DJUR” SAMT VILLKOR ELLER BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE TILLHANDAHÅLLANDE OCH ANVÄNDNING, I FÖREKOMMANDE FALL

För djur. Receptbelagt.

14.TEXTEN ”FÖRVARAS UTOM SYN- OCH RÄCKHÅLL FÖR BARN”

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

15.NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

MERIAL

29 avenue Tony Garnier

69007 LYON

FRANKRIKE

16.NUMMER PÅ GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING

EU/2/04/048/001 Pulver (10 flaskor med 1 dos) + vätska (10 flaskor med 1 ml). EU/2/04/048/002 Pulver (50 flaskor med 1 dos) + vätska (50 flaskor med 1 ml).

17.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Pulver

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCP FeLV

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

EXP

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

För djur.

UPPGIFTER SOM SKALL FINNAS PÅ SMÅ INRE LÄKEMEDELSFÖRPACKNINGAR

Vätska

1.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCP FeLV vätska

2.MÄNGD AKTIV(A) SUBSTANS(ER)

3.MÄNGD UTTRYCKT I VIKT, VOLYM ELLER ANTAL DOSER

1 dos

4.ADMINISTRERINGSSÄTT

s.c.

5.KARENSTID

6.TILLVERKNINGSSATSNUMMER

Lot

7.UTGÅNGSDATUM

EXP

8.TEXTEN ”FÖR DJUR”

Kommentarer