Purevax RCPCh FeLV (Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus...) – Bipacksedel - QI06AX

Updated on site: 09-Feb-2018

Namn på medicinering: Purevax RCPCh FeLV
ATC: QI06AX
Ämne: Attenuated feline rhinotracheitis herpesvirus (FHV F2 strain), inactivated feline Calicivirosis antigens (FCV 431 and G1 strains), attenuated Chlamydophila felis (905 strain), attenuated feline panleucopenia virus (PLI IV), FeLV recombinant canarypox viru
Tillverkare: Merial

BIPACKSEDEL FÖR

Purevax RCPCh FeLV frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning: MERIAL

29, avenue Tony Garnier 69007 Lyon FRANKRIKE

Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats: MERIAL

Laboratoire Porte des Alpes Rue de l'Aviation

69800 Saint Priest FRANKRIKE

2.DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Purevax RCPCh FeLV frystorkat pulver och vätska till injektionsvätska, suspension.

3.DEKLARATION AV AKTIVA SUBSTANSER OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

Per 1 ml dos:

 

 

Frystorkat pulver:

104,9

CCID501

Levande försvagat felint rinotrakeit herpesvirus (stam FHV F2) ...................................

Inaktiverade felina calicivirus (stammar FCV 431 och G1) antigener ...........................

2,0 ELISA U.

Levande försvagad Chlamydophila felis (stam 905) ..........................................................

103,0 EID502

Levande försvagat felint panleukopenivirus (PLI IV) ....................................................

103,5

CCID501

Hjälpämnen:

 

 

Gentamicin, högst.............................................................................................................................

 

34 μg

Vätska:

107,2

CCID501

FeLV rekombinant canarypox virus (vCP97) .................................................................

1 50 % infektiös dos i cellkultur

 

 

2 50 % infektiös dos i ägg

 

 

4.

ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

 

 

Aktiv immunisering av katter från 8 veckors ålder:

-mot felin viral rinotrakeit (kattinfluensa) för att reducera kliniska symptom,

-mot calicivirus-infektion (kattsnuva) för att reducera kliniska symptom,

-mot Chlamydophila felis-infektion (klamydia) för att reducera kliniska symptom,

-mot felin panleukopeni (kattpest) för att förhindra dödlighet och kliniska symptom,

-mot leukemi (kattleukos) för att förhindra beständig viremi och därav betingade kliniska symptom.

Immunitet erhölls 1 vecka efter grundvaccinering mot rinotrakeit, calicivirus, Chlamydophila felis och panleukopeni, och 2 veckor efter grundvaccinering mot felin leukemi.

Immuniteten mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni varar i 3 år, och mot Chlamydophila felis och felin leukemi 1 år efter senaste revaccineringen.

5.KONTRAINDIKATIONER

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under laktation.

6.BIVERKNINGAR

Vid normal användning kan övergående apati och aptitlöshet förekomma, liksom förhöjd kroppstemeperatur (under c:a 1-2 dagar). En lokal reaktion kan uppstå (viss smärta vid beröring, klåda eller begränsat ödem), vilken varar som längst i 1-2 veckor. Undantagsvis kan överkänslighetsreaktioner förekomma, vilka kan kräva symptomatisk behandling.

Övergående förhöjd kroppstemperatur och slöhet, ibland tillsammans med hälta, har i mycket sällsynta* fall observerats hos vuxna katter en till tre veckor efter upprepad vaccinering (boostervaccinering).

* färre än 1 djur av 10 000 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod, enstaka rapporterade händelser inkluderade.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

7.DJURSLAG

Katt.

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

Efter uppblandning av det frystorkade pulvret i vätskan ges en dos (1 ml) subkutant enligt följande schema:

Grundvaccinering:

-första injektionen: från 8 veckors ålder,

-andra injektionen: 3-4 veckor efter den första.

Vid förväntad förekomst av höga nivåer maternella antikroppar mot rinotrakeit-, caliciviros-, panleukopeni- eller Chlamydophila-komponenterna (t.ex. 9–12 veckor gamla kattungar från kattor vaccinerade före dräktigheten och/eller som tidigare konstaterats eller misstänks blivit exponerade för patogenen/patogenerna) skall grundvaccineringen uppskjutas till 12 veckors ålder.

Revaccinering:

-den första revaccineringen ska utföras för samtliga komponenter ett år efter grundvaccineringen,

-påföljande revaccineringar ska utföras: årligen mot klamydia och felin leukemi, samt med intervall upp till 3 år mot rinotrakeit, caliciviros och panleukopeni.

9.ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Används omedelbart efter uppblandning.

10.KARENSTID

Ej relevant.

11.SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras och transporteras kallt (2 °C – 8 °C).

Ljuskänsligt.

Får ej frysas.

12.SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Särskilda försiktighetsåtgärder för djur: Endast friska djur skall vaccineras.

Det rekommenderas att testa förekomsten av FeLV-antigen före vaccinering. Vaccinering av FeLV- positiva katter har ingen effekt.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa bipacksedeln eller etiketten. Vaccinet skall inte hanteras av personer med nedsatt immunförsvar eller som behandlas med läkemedel som påverkar immunförsvaret. Vid självinjektion skall läkare omedelbart rådfrågas och informeras om att självinjektion med ett levande klamydiavaccin har skett.

Dräktighet och digivning:

Skall inte användas under dräktighet.

Användning rekommenderas inte under digivning.

Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner:

Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag men inte blandas med Merials adjuverade rabiesvaccin.

Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

Förutom hypertermi, som i undantagsfall kan vara i 5 dagar, har inga andra symptom än de listade under ”Biverkningar” observerats efter administrering av flera doser.

Blandbarhetsproblem:

Blanda inte med något annat läkemedel, förutom med vätskan som tillhandahålls tillsammans med detta läkemedel.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

Ytterligare information om denna produkt finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu/.

15.ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Kattleukosvaccinstammen är ett rekombinant canarypox-virus som utrycker env- och gag-gener av FeLV-A. Under fältförhållanden är enbart subgruppen A smittsam och immunisering mot subgrupp A ger fullt skydd mot A, B och C. Efter vaccinationen uttrycker viruset de skyddande proteinerna, men själva viruset replikeras inte hos katten. Härigenom inducerar vaccinet immunitet mot kattleukosvirus. Läkemedlet har visats minska utsöndring av felint calicivirus vid insättande av immunitet och under ett år efter vaccinationen.

Förpackningsstorlekar:

10 flaskor med 1 dos pulver och 10 flaskor med 1 ml vätska. 50 flaskor med 1 dos pulver och 50 flaskor med 1 ml vätska.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Receptbelagt veterinärmedicinskt läkemedel.

Kommentarer